Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

POMOC SPOŁECZNA

Plakat przedstawiający: Na niebieskim tle dwie dłonie ujmujące trzecią dłoń

MISJA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOSZCZANOWIE

 

Tworzymy przyjazną i otwartą instytucję, która działając w partnerstwie         z innymi instytucjami i organizacjami, kierując się profesjonalizmem                    i rzetelnością w działaniu,

świadczy pomoc i wsparcie mieszkańcom Gminy Goszczanów,

dążąc do poprawy jakości ich życia.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej,

 • świadczeń rodzinnych,

 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • oraz innych zadań przewidzianych przepisami prawa do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.

Pracujemy na rzecz osób i rodzin z naszej Gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć. Działania te mają zmierzać do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności oraz odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dbamy o właściwą komunikację ze środowiskiem społecznym. Chcemy, by ludzie mieli świadomość otaczających nas problemów społecznych, możliwości pomocy, ale także świadomość, że współdziałanie jest jednym z istotnych warunków powodzenia naszych działań i skutecznego rozwiązywania problemów.


 

Główne cele :

Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Goszczanów, a podstawowymi celami jego działania jest:

 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem,

 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

 • wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 Działania Ośrodka są nakierowane na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Zadania Gminy realizowane przez Ośrodek w zakresie pomocy społecznej to w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 • koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 • udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

 • ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

 Ponadto, do zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym w szczególności:

 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • realizacja zadań zleconych Gminie, wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • realizacja zadań własnych i zleconych Gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • realizacja zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

 • realizacja zadań Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • realizacja zadań Gminy, wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

 • kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

 •  inicjowanie postępowań o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny