Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Pomoc materialna dla uczniów

  1. Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych:

  • podstawowych, gimnazjum,  średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych

oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.

Stypendium nie przysługuje:

  1. uczniom klas zerowych,
  2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Goszczanów

Kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej( art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  – obecnie jest to 528,00 zł  na osobę w rodzinie.

Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 308,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość

Wniosek o stypendium.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie – oraz w formie elektronicznej w zakładce /dokumenty do pobrania/

Dokumenty , które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych:

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;

3) informację o wysokości otrzymywanych alimentów;

4) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca   poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

6) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wysokość oraz uzyskiwane z tego tytułu dochody;

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (koniecznie z dopiskiem szkolne/sportowe).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2.Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?

ZASIŁEK SZKOLNY : może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek na zasiłek szkolny

Utworzono dnia 01.09.2017, 10:13

Wniosek na stypendium szkolne

Utworzono dnia 01.09.2017, 10:12

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny