Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSZCZANOWIE

 

 1. Nazwa i adres jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów

 

 1. Określenie stanowiska

Asystent rodziny - umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy, wymiar ½ etatu

Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2022 r.

 1. Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. posiada wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie artykuł 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

4. Wymagana dodatkowe

 

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych aktów związanych z pomocą społeczną;

 2. doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;

 3. znajomość obsługi komputera;

 

 

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie  szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodziną. Obszary pracy z rodziną: 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho edukacyjnych,

 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 14. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 4. Kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,

 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do

czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 1. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki

obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

 1. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 2. Oświadczenie kandydata o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.


 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie (pokój nr 23) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko - Asystent rodziny”

w terminie  do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 15.30.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku aplikacji wysyłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu dokumentów do urzędu.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne (brak wymaganych dokumentów lub dokumenty nie podpisane przez kandydata) nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Goszczanów, 2022-03-21

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny