Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

OFERTY PRACY

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie od kwietnia 2021r przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

 1. Uslugi asystenta mogą świadczyć osoby:

 

 1. posiadajqce dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

 2. posiadajqce co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Komunikatywność, w tym znajomość altematywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 2. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

 3. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

 4. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

 

 1. Warunki pracy i placy:

 

  1. Umowa zlecenie. Usluga realizowana w okresie od 1 kwietnia 2021 r.

  2. Uslugi asystenckie mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

 1. Miejsce i termin zlozenia dokumentow:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie, ul.Kaliska 19, 98-215 Goszczanów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko pracy – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,, w terminie do 29.04.2021 r. do godz. 12.00

 

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie bedą, rozpatrywane.

 

lnformacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie , tel. 43 829 82 42

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie

/-/ Wioletta Gawron
 


 


 


 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie w reprezentowanym przez Kierownika Wiolettę Gawron z siedzibą przy ul. Kaliskiej 19, kod pocztowy 98-215 Goszczanów , Tel:43 829 82 42

 2. Administrator wyznaczył inspektora do ochronny danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie, z którym można skontaktować się pod nr. Tel. 43 829 82 39, adres e-mail:inspektorgops@goszczanow.com

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
  w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.

 4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 5. Odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 11. Przetwarzanie Pana/Pani  danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny