Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Stypendia i zasiłki szkolne

Utworzono dnia 29.08.2019

INFORMACJA dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Świadczeniami pomocy materialnej są:

1) stypendia szkolne

2) zasiłki szkolne

I. Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Goszczanów (bez względu na miejsce pobierania nauki), których dochód netto w rodzinie nie przekracza 528,00 złotych na 1 osobę.

Stypendium nie przysługuje:

  1. uczniom klas zerowych,
  2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Goszczanów

Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 308 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. w tym przypadku za sierpień 2019 roku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie  w terminie od 01  do 15 września 2019 roku,  natomiast uczniowie/słuchacze  publicznych kolegium nauczycielskich, językowych  i kolegium pracowników służb społecznych  rozpoczynający rok szkolny – w terminie do 15 października 2019 roku.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie – oraz  w zakładce /dokumenty do pobrania/

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być min. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (koniecznie z dopiskiem szkolne/sportowe). 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE   KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2.Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?

ZASIŁEK SZKOLNY :  może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny