Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny (KRD), gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kryteria, które należy spełniać, aby założyć KDR:

Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. A ponadto rodzicom oraz małżonkowi rodzica. Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;

2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przysługiwać będzie jedna Karta. Oznacza to, że w przypadku gdy o Kartę będzie ubiegać się osoba, w wieku 24 lat, która sama jest rodzicem trojga dzieci, a jednocześnie kontynuuje naukę w szkole wyższej i pozostaje jeszcze na utrzymaniu rodziców, będzie jej przysługiwać jedna Karta. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

W Goszczanowie sprawy związane z wydawaniem Karty  prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej stanie się Karta Dużej Rodziny i wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Przewiduje się, że upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny, a Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie będzie wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie mógł bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka możliwość korzystania z Karty będzie możliwe wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Zgubiona Karta- jakie działania należy podjąć?

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.

Co zrobić w przypadku nagłych zmian w rodzinie?

Wystąpienie zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu po stronie jednego z członków rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku, a przed wydaniem Karty, nie będzie miało wpływu na uprawnienie pozostałych członków rodziny wielodzietnej do korzystania z programu, którzy nadal spełniać będą przesłanki określone w ustawie. Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w momencie wydawania Karty.

Gdzie uzyskać bliższe informacje na temat KDR?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie będzie informował członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im na podstawie programu uprawnieniach. W momencie wydania Karty będzie zobowiązany do wskazania strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.

Lista zniżek dostępna jest na stronie internetowej:

www.rodzina.gov.pl

W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – Karta podlegać będzie zwrotowi.

AKTUALNOŚCI:

Partnerzy - Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 25.07.2016
Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863). Co to jest Karta Dużej Rodziny?...
czytaj dalej na temat: Partnerzy - Karta Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek + załączniki

Utworzono dnia 08.02.2019, 09:48

ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Utworzono dnia 08.02.2019, 10:01

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny