Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Goszczanów

ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSZCZANOWIE

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSZCZANOWIE

 

 1. Nazwa i adres jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów

 

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Planowany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2022 r.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 

Wymagania niezbędne :

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 5. Wykształcenie wyższe magisterskie

 6. Nieposzlakowana opinia

 

Wymagana dodatkowe

 

 1. Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i aktów wykonawczych wydanych do ustawy, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 2. Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa w praktyce.

 3. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel), Internetu oraz urządzeń biurowych.

 4. Predyspozycje osobowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, rzetelność i dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 5. Preferowane wykształcenie o kierunku: administracja lub pokrewne

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 1. Udzielanie rzetelnej i pełnej informacji osobom zainteresowanym dotyczących zasad ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 2. Przyjmowanie, kompletowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń.

 4. Przygotowanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz decyzji w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

 5. Współpraca z urzędami administracji publicznej za pomocą systemów teleinformatycznych, w zakresie koordynacji realizacji świadczeń.

 6. Samodzielnie pozyskiwanie lub weryfikacja od organów podatkowych, emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych drogą elektroniczną lub pisemną, informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania administracyjnego dot. przyznawania świadczeń.

 7. Przygotowywanie projektów pism, informacji, zaświadczeń z zakresu realizowanych zadań.

 8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 9. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń - wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń w przypadku zmiany stanu faktycznego.

 10. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji,

 11. Ścisła współpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

 12. Sporządzanie na bieżąco przypisów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 13. Rozliczanie wpłat zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego.

 14. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek od dłużników alimentacyjnych.

 15. Monitoring i bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

 16. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

 2. praca administracyjno-biurowa na II piętrze budynku administracyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy,

 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 4. obsługa sprzętu biurowego,

 5. obsługa klienta zewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie i telefoniczne,

 6. wynagrodzenie zostanie ustalone indywidualnie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

 1. Wskaźnik zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów bądź zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy,

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według załącznika do ogłoszenia,

 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje  je własnoręcznym podpisem i datą.

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie (pokój nr 23) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze –ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”

w terminie  do dnia 17 marca 2022 roku do godz. 15.30.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku aplikacji wysyłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu dokumentów do urzędu.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne (brak wymaganych dokumentów lub dokumenty nie podpisane przez kandydata) nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 172
Utworzono dnia: 07.03.2022
Dokument wprowadził:
Olga Malicka

Historia publikacji

 • 21.03.2022 11:21, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o wynikach naboru
 • 11.03.2022 15:28, Administrator
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie
 • 11.03.2022 15:24, Administrator
  Edycja dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSZCZANOWIE