Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Goszczanów

ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Oferta pracy – „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem osobisty osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:

  • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

  • co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu

 2. oświadczenie o niekaralności;

 3. nieposzlakowaną opinie,

 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 3. empatia;

 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

 5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

 4. druk kwestionariusza osobowego,

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

 6. Oświadczenie o niekaralności

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 9. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Goszczanowie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022” lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie, 98-215 Goszczanów, ul. Kaliska 19, w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie , tel. 43 829 82 42

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie

/-/ Wioletta Gawron
 


 


 


 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie w reprezentowanym przez Kierownika Wiolettę Gawron z siedzibą przy ul. Kaliskiej 19, kod pocztowy 98-215 Goszczanów , Tel:43 829 82 42

 2. Administrator wyznaczył inspektora do ochronny danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie, z którym można skontaktować się pod nr. Tel. 43 829 82 39, adres e-mail:inspektorgops@goszczanow.com

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
  w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.

 4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 5. Odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 11. Przetwarzanie Pana/Pani  danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 150
Utworzono dnia: 08.03.2022
Dokument wprowadził:
Olga Malicka

Historia publikacji

 • 08.03.2022 11:36, Administrator
  Edycja dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • 08.03.2022 11:36, Administrator
  Edycja dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • 08.03.2022 11:34, Administrator
  Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”